Møter

Ordinært Årsmøte – skal avholdes hvert år innen utgangen av juni hvert år. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet, og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmende, krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Styremøte – styremedlemmene bestemmer dato for styremøter etter behov.