Informasjon fra styret – Mars 2019

VEDLIKEHOLD BYGNINGER OG INNRETNINGER

 • Oppussing av oppgangene: Styret har arbeidet for å følge opp Sameiermøtets vedtak om oppussing av oppgangene. Interiørarkitekt Kristin Gude har utarbeidet en interiørplan og beskrevet materialer, farger og utstyr mm. Den enkelte oppgang har valgt fargepalett. Styret har videre arbeidet med Selvaag Prosjekt som har utarbeidet anbudspapirer og prosjektbeskrivelse for konkurranseutsetting av prosjektet. Det er hentet finansiering i OBOS-bank.
 • Dører og vinduer: Sameiet skifter dører og vinduer etter vurdering av behov. Styrets bygningsansvarlige og entreprenør gjennomfører befaringene og vurderer hvorvidt bytte er nødvendig. Sameiere kan bli holdt ansvarlig for kostnader om slitasjen er forårsaket av «uvettig bruk». I perioden er det gjort skifter i 8 leiligheter.
 • Alle viftehusene har høsten 2018 fått nye, rusfrie hengsler på lokk. Det er tidligere byttet drivremmer og nye syrefaste festebolter på samtlige vifter. Aktiv Ventilasjon foretar ettersyn og service på ventilasjonssystemet.
 • Garasjeport: Garasjeport Syd-Fossum 51 har fått nye løpehjul/skinner og garasjeport Fossumhavene 28 har fått ny ramme og nytt drivverk etter skade ved påkjørsel. Det er igjen oppdaget skade på denne porten, sannsynligvis etter ny påkjørsel. Ingen av de aktuelle påkjørsler er meldt inn til styret og styret vurderer å sette opp kamera ved hver port for å ha mulighet til å plassere ansvar hos rette vedkommende hvis dette skjer igjen.
 • Søppelboder: Det er skiftet råtne vindskier og gjort reparasjoner av dører på søppelbodene

UTEOMRÅDENE

 • Dugnader: Det er gjennomført én dugnad i perioden. Vårdugnaden samlet sameierne til generell rydding og rengjøring av området. Dugnaden ble avsluttet med grill og sosialt samvær.
 • Ny beplantning. ABVK har levert tilbud av ny beplanting på sameiets uteområder. Styret har sammen med ABVK vurdert tilbudet ved befaring høsten 2018, og besluttet å bestille oppdraget for gjennomføring innen sommeren 2019.
 • Fjernet steiner langs veiene. ABVK har fjernet alle kantsteiner på oppfordring fra styret. Steinene er foreløpig deponert på sameiets eiendom for å spare kostnader ved bortkjøring.

TOMTENE

 • Trefelling – skogsrøkt. Styret har engasjert firma Trefellerne AS til å felle trær på sameiets tomter. «Skogen» må røktes og fellingen er gjort med hensyn på å gi blokkene lys og luft og med bakgrunn i faglige vurderinger for å beholde skogen livsfrisk. Det har vært reist en del problemstillinger rundt utrasing av masser mot elven i forbindelse med trefellingen. Styret er beroliget på alle punkter når det gjelder en slik potensiell fare. Massene holder seg godt på plass og fellingen skal tvert i mot bidra til å binde dem bedre.

GARASJEANLEGGET

 • Garasjeplasser Fossum Huseierforening: Styret har gjennomført forhandlinger med Fossum Huseierforening om revisjon av avtalen som gir 36 huseiere disposisjonsrett til parkeringsplasser i sameiets anlegg. Dialogen er konstruktiv og vil etter alt å dømme resultere i en signert avtale pr. 2019.
 • Elbil; prosjektet for lading i garasjene er sluttført. Anlegget er i drift, lading foregår med tilstrekkelig kapasitet og regularitet. Innsamling av forbruksdata går som planlagt og brukerne vil bli fakturert halvårlig.
 • Utleieplassene under blokk 1er fullt utleid. Det er noe turn-over og tildeling av ledige følger styrets venteliste

AVTALER

 • FORSIKRINGER

Styret har forhandlet ny forsikringsavtale med IF (Tidligere avtale var med Gjensidige). Sameiet sparer ca kr 200.000 pr år med den nye avtalen. Se vår hjemmeside for ytterligere informasjon:  http://www.fossum.info

 • TV – INTERNETT

Ekstraordinært årsmøte høsten 2018 gav styret mandat til å forhandle videre med GET om leveranse av felles TV og internett. Tidspunkt for skiftet er satt til 1 mai 2019. For ytterligere informasjon se sameiets hjemmeside.

INFORMASJON

 • Facebook; Fossum Boligsameie – Styret oppfordrer alle til å delta og melde seg på Fossum Boligsameies Facebookside. Siden fungerer godt som en oppslagstavle
 • Mailvarsling; Alle innkallinger til årsmøter, ekstraordinære årsmøter etc er besluttet heretter skal foregå elektronisk. Det er derfor hver seksjonseiers ansvar å holde styret/forretningsfører oppdatert på e-mailadresser.

FOSSUM NABOUTVALG

 • Nabolaget på Fossum og Eiksmarka har som kjent engasjert seg i utbyggingsplanene på brukstomtene til Løvenskiold og har organisert seg i Fossum Naboutvalg. Styrene i sameiet har engasjert seg i utvalget gjennom de siste årene. Så også i denne perioden. Styrets representanter i arbeidet har deltatt i utvalgets møter, i møter med kommunale utvalg og har bidratt i mediaeksponeringen av saken.

Oktober 2018:

Styret ønsker Kerstin Olsson velkommen som nytt medlem. Kerstin ble valgt til varamedlem i 2017 og trådte inn i styret da Anette Syverud trakk seg i sommer. Kjersti overtar hovedansvaret for oppfølging av og kommunikasjon med Oppgangstillitsvalgte, samt plan og gjennomføring av dugnader. I tillegg til det øvrige arbeidet i styremøtene og oppfølging av vedtak.

Røyking på terrassene; Det er reist en debatt på sameiets Facebookside der det blant annet er tatt til orde for å innføre et forbud mot røyking på terrassene. Styret vil ikke gå inn for et forbud, men understreker behovet for at røykere viser hensyn. Styret viser i den forbindelse til husordensreglene.

Møte med oppgangstillitsvalgte; Styret har gjennimført et møte med de oppgangstillitsvalgte.  Formålet var å gjennomgå, og diskutere oppgavene for oppgangstillitsvalgte. Det er utarbeidet en instruks for de tillitsvalgte, som ble gjennomgått. Denne legger vi ut på sidene i revidert utgave. Styret presenterte foreløpige planer og tanker om oppussing av oppgangene. Styret vil legge frem en detaljert plan for dette arbeidet ved neste årsmøte, slik årets årsmøte vedtok. Imidlertid har vi fått Kristin Gude, interiørarkitekt og nabo i Fossumhavene, til å lage tre forslag til overflater, farger og materialer som vi tenker å bruke. De oppgangstillitsvalgte vil ta forslaget videre til hver enkelt oppgang og styret jobber videre med anbud, priser og finansiering, som altså vil bli lagt frem i årsmøtet 2019.

Styret skal gjennomføre en treårsbefaring med Consolvo, bedriften som gjennomførte renovasjon av balkonger, terrasser og andre deler av fasadene. Vi har i den forbindelse bedt sameierne om å melde inn skader, følger av dårlig arbeid eller annet som kan være følger av arbeidet som ble utført.  I den forbindelse er det også på sin plass å nevne at blomsterkassene på terrassene bør overvåkes og kontrolleres. Mange har store trær i kassene / trauene – dette kan skape problemer når røtter punkterer dreneringsduken i kassen. Dreneringen kan være dårlig også av andre årsaker, styret ber derfor om at alle sjekker denne for å unngå vannansamlinger, issprengning og andre skader. Trauene kan nærme seg tid for utskifting, derfor er det særlig viktig at vi etterser og kontrollerer, slik at vi utsetter en slik utskiftning så langt det er mulig. Kostnadene for utskifting er enorme!

Takskade – Det er rapportert om en miulig takskade, som igjen kan ha forårsaket en lekkasje. Taket skal, så vidt vedlikeholdsplanen gir uttrykk for, være i god stand. Imidlertid skal styret inspisere sluk og endelister, som kan være hhv. tilstoppet og blåst bort.

Økonomien i sameiet er under god kontroll. Aktivitetene er på budsjett, men noen poster viser et overforbruk, som oppveies av underforbruk annetsteds. Prosessen med utskifting av dører og vinduer vært noe mer offensiv enn budsjettet tillater. Styret vil derfor være noe mer tilbakeholden med utskifting i den nærmeste tiden og vi arbeider for å finne muligheter til å gjøre utskiftingene mer rasjonelle ved mer «industriell» planlegging.

Vi har stor pågang for å få skiftet ut dører og vinduer som ikke fungerer etter sameieres oppfatning. Styret vurderer hver enkelt sak og konsulterer fagfolk i alle tilfeller. Pågangen er nå så stor at styret vil lage en prioritert køliste over det fremtidige arbeidet.

Vedlikehold; det er utarbeidet en vedlikeholdsplan som del av samarbeidet med ABBL og deres forretningsførsel. Denne følges opp og er pr. nå relativt ajour.

Elbil – lading; Helset Elektro holder planen, ladeboksene er installer og anlegget tilkobles i elskapene førstkommende fredag. Oppkobling mot internett og installasjiner i den forbindelse gjenstår og vil bli utført umiddelbart etter oppkobling. Budsjettet for prosjektet holder med bra margin. Prosjektet har, som man vet, fått kommunal støtte, styret følger opp denne når anlegget er i rute. Også  Huseierforeningen (rekkehusene) har fått  innvilgede støtte gjeldende deres 38 innleide parkeringsplasser i sameiets garasjer.

Garasjeavtale – Huseierforeningen; Styret har innkalt Huseierforeningen for å diskutere en avtale som regulerer bruk og kostnadsdekning for deres 38 plasser i vårt anlegg. Avtalen er inngått i 1993 og bestemmelser i den har medført at huseiernes kostnadsdekning nå er på et svært lavt nivå. Det er derfor styrets hensikt å få gjort denne avtalen mer tidsmessig.

Avfallssystem; Det er avholdt ett møte med Huseierforeningen, i forbindelse med prosjektet som er igangsatt av Huseierne og som gjelder plassering av et nedgravd avfallsanlegg med nedkast av papir og plast ved inngangen til Fossumhavene ved Fossumveien (stedet kalles Hambros plass). Foreløpig er det også diskutert en evt. plassering for et mulig anlegg i Sameiet. Huseiernes planene er sendt kommunen sammen med opplysninger om antall boenheter osv. i vårt sameie. Saken ligger nå hos kommunen, som vil foreta en befaring begge steder før de evt. kommer med innspill, forslag og evt. lovnader vedr. bidrag til prosjektet. Som man sikkert forstår av alle «evt.» i ovenstående informasjon er det ikke gtatt noen beslutninger med hensyn til etablering av et nedfelt avfallsanlegg i sameiet. Imidlertid er styret representert i prosjektet for å høste kunnskap og erfaringer Slike anlegg er kostbare og en beslutning vil bli gjenstand for beslutning i et årsmøte.

Beplantning; Styret har innhentet et forslag til beplantning fra Asker og Bærum Vaktmesterservice. Det gjelder påfyll eller erstatning for trær og planter som har dødd eller er blitt fjernet. Styret vil gjennomføre en befaring på forslaget før nyplanting blir igangsatt.

Privatisering av forhagene; Styret er kritisk til privatisering av forhavene. Vi forstår enkeltes behov for å beskytte seg mot innsyn og er innstilt på å finne løsninger som er gode for alle brukere. Styret er av den oppfatning at det ikke skal stenges for bruk av forhavene noe sted og vil medvirke til at beplantningen i de aktuelle områdene kan tjene begge formål; allmenn bruk og beskyttelse mot innsyn.

Utbygging av Fossum Bruk: Styrets nestleder, Stig Paulsen, er representant i Naboutvalget, som er en sammenslutning av vel og sameier som har naturlig interesse av utformingen av det nye boligområdet på «bruket». Utbyggingen vil bli stor og omfattende. Området blir som en liten by og kan bli en krevende nabo. Det er behov for at flere engasjerer seg og sameierne oppfordres derfor til å melde seg inn i Eiksmarka Vel. Styret i Fossum Boligsameie ønsker å rette engasjementet mot størrelse og omfang i stedet for de trafikale utfordringene. Om ti år ser bilhold, transport og trafikk helt annerledes ut enn i dag og det er vår erfaring at trafikksituasjonen utgjør en lite kraftfull argumentasjon. Styret er av en oppfatning at det primære er å bidra til at utbyggingen blir mer moderat enn planene foreløpig ser ut til å følge. Vi er opptatt av at blokkene blir lavere, at fortettingen blir mindre og at byggingen ikke ødelegger tilgang til marka rundt og i særdeleshet tilgangen til Bogstadvannet.

Styret har sitt neste møte 29. oktober. Vi minner dessuten om ekstraordinært Årsmøte den 9. oktober.

Dette innlegget ble publisert i Info fra styret. Bokmerk permalenken.